Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů za účelem poskytování informací o festivalu Open House Praha a činnosti zapsaného ústavu Open House Praha

Specifikace zpracovatele

Správcem osobních údajů ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zapsaný ústav Open House Praha, se sídlem Bubenečská 347/25, Praha 6, PSČ 160 00, IČ 03034992, zapsaný v rejstříku ústavů, spisová značka U 30 vedená u Městského soudu v Praze nebo subjekt na základě zmocnění či pověření správcem, a to výhradně za účelem, ke kterému byl souhlas dán. Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Žádné další osoby nepřicházejí do styku s Vašimi osobními údaji. Přístup k některým zpracovávaným osobním údajům mohou získat v souladu s právními předpisy za účelem zvláštního šetření orgány veřejné moci, kontrolní a auditní orgány dotací.

Co jsou osobní údaje

Osobní údaje jsou chráněny:

 • zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
 • směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „směrnice 95/46/ES“), která byla do zmíněného zákona implementována.

Více o osobních údajích zde (zdroj: web Úřad pro ochranu osobních údajů).

Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsme získali buď na základě osobního kontaktu, nebo z veřejně dostupných zdrojů, anebo jste se přihlásili k odběru newsletteru, k dobrovolnictví či jiné spolupráci. Tyto údaje zpracováváme a využíváme za účelem komunikace s vámi, zejména ve věci zajištění aktivit, zasílání informací o pořádaných akcích, aktivitách, produktech, informování o novinkách v souladu s cíli Open House Praha, z. ú. a za účelem získání možných budoucích darů a potvrzení o přijetí darů. Systematicky osobní údaje za těmito účely shromažďujeme, ukládáme do databáze kontaktů, aktualizujeme a likvidujeme. V případě dotazů souvisejících se zpracováním osobních údajů nás můžete kontaktovat prostřednictvím mailové adresy: info@openhousepraha.cz.

Jaké osobní údaje zpracováváme

 1. Osobní údaje poskytnuté osobami, které se přihlásily k odběru newsletteru prostřednictvím formuláře na webu Open House Praha, z. ú., anebo jsou součástí projektu, v rozsahu:
  1. jméno, příjmení, emailová adresa,
  2. odběr může osoba kdykoliv zrušit prostřednictvím odhlašovacího odkazu, který je v každém zaslaném newsletteru,
  3. údaje zpracováváme po dobu 10 let, případně do doby, kdy se osoba sama z odběru newsletteru odhlásí.
 2. Osobní údaje osob, které se registrovaly prostřednictvím vyplněného formuláře na webových stránkách Open House Praha, z. ú. k dobrovolnické službě v rozsahu:
  1. jméno, příjmení, emailová adresa, rodné číslo, datum narození, (z důvodu pojištění dobrovolníků), telefonní číslo, trvalé bydliště a kontaktní adresa,
  2. registraci je možné opravit nebo na požádání zrušit,
  3. na základě smluvního vztahu s organizací HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z. ú., která má s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s., IČ 469 73 451, se sídlem Praha 2, Římská 2135/45, PSČ 120 00, uzavřenou pojistnou smlouvu pro dobrovolníky činné v HESTIA či v jakékoliv z jejich smluvních organizací, používáme tyto údaje k administraci pojištění dobrovolníků prostřednictvím aplikace zřízené ke správě pojistných seznamů,
  4. osobní údaje zpracováváme po dobu 10 let, případně do doby, kdy dobrovolník/ice požádá o vyškrtnutí z databáze.
 3. Osobní údaje osob, které se přihlásily ke spolupráci se zapojením budovy do festivalu Open House Praha prostřednictvím formuláře na webových stránkách Open House Praha, z. ú. v rozsahu:
  1. jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, funnkce, název společnosti, adresa, webové stránky společnosti,
  2. údaje zpracováváme po dobu 10 let za účelem spolupráce, plánování aktivit a informování o aktivitách a novinkách, případně do doby, kdy osoba sama požádá o vyškrtnutí z databáze.
 4. Osobní údaje osob, které shromažďujeme a vyhledáváme ve veřejně dostupných zdrojích za účelem oslovení k zpřístupnění budov, uzavírání smluv, k zajištění služeb, k zajištění aktivit a informování o nich v rozsahu:
  1. jméno, příjmení, mailová adresa, telefonní číslo, funkce, název společnosti, adresa, webové stránky společnosti,
  2. údaje zpracováváme po dobu 10 let za účelem spolupráce, plánování aktivit a informování o aktivitách a novinkách, případně do doby, kdy osoba sama požádá o vyškrtnutí z databáze.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů jsme od vás obdrželi v případě přihlášení k odběru newsletteru, při registracích návštěv budov a prostřednictvím vyplněných formulářů ke spolupráci, tj. zapojení budov do festivalu. Při poskytnutí daru prostřednictvím platební brány Darujme.cz mají dárci možnost se seznámit s informacemi o zpracování osobních údajů organizace Open House Praha, z. ú. Pro účely plnění smlouvy se souhlas nevyžaduje a Open House Praha, z. ú. může za tímto účelem osobní údaje zpracovávat i bez souhlasu dárce.

Osobní údaje shromažďujeme po dobu 10 let nebo nezbytně nutnou, případně do doby, kdy subjekt svůj souhlas odvolá prostřednictvím mailové adresy: info@openhousepraha.cz. Povinností Open House Praha, z. ú. je zajistit výmaz veškerých osobních údajů subjektu z interní databáze a údaje již nezpracovávat. Výjimku tvoří údaje související s dary poskytnutými organizaci Open House Praha, z. ú. před odvoláním souhlasu, které s ohledem na nutnost vedení interní evidence poskytnutých darů nebudou vymazány, v účetním systému evidujeme údaje o darech, což nám ukládá Zákon o účetnictví (§ 31 zákona č. 563/1991 Sb.). Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné.

Jaká máte práva

 • Můžete nás požádat o poskytnutí informací či úpravy osobních údajů.
 • Máte právo na kopii zpracovávaných osobních údajů, které o vás uchováváme a jak je využíváme.
 • Pokud jsou informace nepřesné, můžete nás požádat o jejich změnu či aktualizaci.
 • Můžete vznést námitku proti zpracování vašich údajů, a my je nebudeme dále zpracovávat.
 • Pokud osobní údaje zpracováváme s vaším souhlasem, můžete souhlas kdykoliv odvolat.
 • Můžete nás požádat o výmaz vašich osobních údajů prostřednictvím mailové adresy: info@openhousepraha.cz.

S kým osobní údaje sdílíme

 1. Pro zajištění bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů jak v jejich fyzické i elektronické podobě přijal ústav nezbytná opatření, mezi něž patří interní směrnice se stanovenými pravidly pro práci s informačními systémy, zajistil, aby se systémem a údaji pracovaly pouze pověřené osoby v oblasti odpovídající jejich pracovní náplni. V softwarovém systému správy údajů je možné zamezit neoprávněnému přístupu k osobním údajům.
 2. Databáze kontaktů je uložena v cloudovém prostředí společnosti Kalenda Systems, s.r.o., která zodpovídá za jejich bezpečnost, ošetřeno smluvně.
 3. Osoby, které mají přístup k osobním údajům, jsou řádně proškoleny a seznámeny s pravidly důvěrnosti a bezpečnosti při nakládání s osobními údaji, je s nimi podepsána mlčenlivost.

Fotografování a videodokumentace během festivalu a akcí v průběhu roku

Během festivalu Open House Praha, během jeho doprovodných akcí a během akcí v průběhu roku pořizujeme fotografické a audiovizuální záznamy za účelem informování o akcích a k jejich propagaci, za účelem reportů o zrealizovaných akcích, jak v tištěné, tak v elektronické podobě (webové stránky, sociální sítě, závěrečné a výroční zprávy). Fotografie a časově omezené audiovizuální záznamy nejsou pořizovány systematicky a ani z osobních údajů zachycených osob nebude vytvářena evidence o fyzických osobách.

Cookies

Na webových stránkách Open House Praha používáme soubory cookie, abychom mohli zajistit jeho funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů.


Čerstvé informace z první ruky

Informace o festivalu Open House Praha i dalších akcích, které pořádáme v průběhu celého roku, pohodlně rovnou do vaší e-mailové schránky.