Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů za účelem poskytování informací o festivalu Open House Praha a činnosti zapsaného ústavu Open House Praha

Specifikace zpracovatele

Správcem osobních údajů ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zapsaný ústav Open House Praha, se sídlem Bubenečská 347/25, Praha 6, PSČ 160 00, IČ 03034992, zapsaný v rejstříku ústavů, spisová značka U 30 vedená u Městského soudu v Praze nebo subjekt na základě zmocnění či pověření správcem, a to výhradně za účelem, ke kterému byl souhlas dán. Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Žádné další osoby nepřicházejí do styku s Vašimi osobními údaji. Přístup k některým zpracovávaným osobním údajům mohou získat v souladu s právními předpisy za účelem zvláštního šetření orgány veřejné moci, kontrolní a auditní orgány dotací.

Co jsou osobní údaje

Osobní údaje jsou chráněny nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Více o osobních údajích zde (zdroj: web Úřad pro ochranu osobních údajů).

Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsme získali buď na základě osobního kontaktu, nebo z veřejně dostupných zdrojů, anebo jste se přihlásili k odběru newsletteru, k dobrovolnictví, nákupu produktů nebo vstupenek na akce či na základě jiné spolupráce. Tyto údaje zpracováváme a využíváme za účelem komunikace s vámi, zejména ve věci zajištění aktivit, zasílání informací o pořádaných akcích, aktivitách, produktech, informování o novinkách v souladu s cíli Open House Praha, z. ú. a za účelem získání možných budoucích darů a potvrzení o přijetí darů. Systematicky osobní údaje za těmito účely shromažďujeme, ukládáme do databáze kontaktů, aktualizujeme a likvidujeme. V případě dotazů souvisejících se zpracováním osobních údajů nás můžete kontaktovat prostřednictvím mailové adresy: info@openhousepraha.cz.

Jaké osobní údaje zpracováváme

 1. Osobní údaje poskytnuté osobami, které se přihlásily k odběru newsletteru prostřednictvím formuláře na webu Open House Praha, z. ú., anebo jsou součástí projektu, v rozsahu:
  1. jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo v případě, že jsou součástí projektu,
  2. odběr může osoba kdykoliv zrušit prostřednictvím odhlašovacího odkazu, který je v každém zaslaném newsletteru,
  3. údaje zpracováváme po dobu 10 let, případně do doby, kdy se osoba sama z odběru newsletteru odhlásí.
 2. Osobní údaje osob, které se registrovaly prostřednictvím vyplněného formuláře na webových stránkách Open House Praha, z. ú. k dobrovolnické službě v rozsahu:
  1. jméno, příjmení, emailová adresa, rodné číslo, datum narození, (z důvodu pojištění dobrovolníků), telefonní číslo, trvalé bydliště a kontaktní adresa,
  2. registraci je možné opravit nebo na požádání zrušit,
  3. na základě smluvního vztahu s organizací HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z. ú., která má s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s., IČ 469 73 451, se sídlem Praha 2, Římská 2135/45, PSČ 120 00, uzavřenou pojistnou smlouvu pro dobrovolníky činné v HESTIA či v jakékoliv z jejich smluvních organizací, používáme tyto údaje k administraci pojištění dobrovolníků prostřednictvím aplikace zřízené ke správě pojistných seznamů,
  4. osobní údaje zpracováváme po dobu 10 let, případně do doby, kdy dobrovolník/ice požádá o vyškrtnutí z databáze.
 3. Osobní údaje osob, které se přihlásily ke spolupráci se zapojením budovy do festivalu Open House Praha prostřednictvím formuláře na webových stránkách Open House Praha, z. ú. nebo se přihlásily ke spolupráci a zapojení do doprovodného programu festivalu v rozsahu:
  1. jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, funkce, název společnosti, adresa, webové stránky společnosti,
  2. údaje zpracováváme po dobu 10 let za účelem spolupráce, plánování aktivit a informování o aktivitách a novinkách, případně do doby, kdy osoba sama požádá o vyškrtnutí z databáze.
 4. Osobní údaje osob, které shromažďujeme a vyhledáváme ve veřejně dostupných zdrojích za účelem oslovení k zpřístupnění budov, uzavírání smluv, k zajištění služeb, k zajištění aktivit a informování o nich v rozsahu:
  1. jméno, příjmení, mailová adresa, telefonní číslo, funkce, název společnosti, adresa, webové stránky společnosti,
  2. údaje zpracováváme po dobu 10 let za účelem spolupráce, plánování aktivit a informování o aktivitách a novinkách, případně do doby, kdy osoba sama požádá o vyškrtnutí z databáze.
 5. Osobní údaje osob, které vyplnily základní údaje při nákupu vstupenek na akce pořádané organizací Open House Praha, z. ú. v rozsahu:
  1. jméno, příjmení, mailová adresa, telefonní číslo,
  2. údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy o prodeji vstupenky, kterou jsme s vámi uzavřeli a to za účelem doručení vstupenky, informování o změnách (termínu, místa konání akce, zrušení akce a dalších detailech), kontroly vstupenky a umožnění vstupu na akci, vyřízení reklamace a případného vrácení vstupného.; dále za účelem informování o aktivitách a novinkách v případě souhlasu s jejich zasíláním, případně do doby, kdy osoba sama požádá o vyškrtnutí z databáze nebo se z odběru novinek sama odhlásí.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů jsme od vás obdrželi v případě přihlášení k odběru newsletteru, při registracích návštěv budov, při nákupu vstupenek, přihlášení do dobrovolnického programu či prostřednictvím vyplněných formulářů ke spolupráci, tj. zapojení budov do festivalu. Při poskytnutí daru prostřednictvím platební brány Darujme.cz mají dárci možnost se seznámit s informacemi o zpracování osobních údajů organizace Open House Praha, z. ú. Pro účely plnění smlouvy se souhlas nevyžaduje a Open House Praha, z. ú. může za tímto účelem osobní údaje zpracovávat i bez souhlasu dárce.

Osobní údaje shromažďujeme po dobu 10 let nebo nezbytně nutnou, případně do doby, kdy subjekt svůj souhlas odvolá prostřednictvím mailové adresy: info@openhousepraha.cz. Povinností Open House Praha, z. ú. je zajistit výmaz veškerých osobních údajů subjektu z interní databáze a údaje již nezpracovávat. Výjimku tvoří údaje související s dary poskytnutými organizaci Open House Praha, z. ú. před odvoláním souhlasu, které s ohledem na nutnost vedení interní evidence poskytnutých darů nebudou vymazány, v účetním systému evidujeme údaje o darech, což nám ukládá Zákon o účetnictví (§ 31 zákona č. 563/1991 Sb.). Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné.

Jaká máte práva

 • Můžete nás požádat o poskytnutí informací či úpravy osobních údajů.
 • Máte právo na kopii zpracovávaných osobních údajů, které o vás uchováváme a jak je využíváme.
 • Pokud jsou informace nepřesné, můžete nás požádat o jejich změnu či aktualizaci.
 • Můžete vznést námitku proti zpracování vašich údajů, a my je nebudeme dále zpracovávat.
 • Pokud osobní údaje zpracováváme s vaším souhlasem, můžete souhlas kdykoliv odvolat.
 • Můžete nás požádat o výmaz vašich osobních údajů prostřednictvím mailové adresy: info@openhousepraha.cz.

S kým osobní údaje sdílíme

 1. Pro zajištění bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů jak v jejich fyzické i elektronické podobě přijal ústav nezbytná opatření, mezi něž patří interní směrnice se stanovenými pravidly pro práci s informačními systémy, zajistil, aby se systémem a údaji pracovaly pouze pověřené osoby v oblasti odpovídající jejich pracovní náplni. V softwarovém systému správy údajů je možné zamezit neoprávněnému přístupu k osobním údajům.
 2. Databáze kontaktů je uložena v cloudovém prostředí společnosti Kalenda Systems, s.r.o., která zodpovídá za jejich bezpečnost, ošetřeno smluvně.
 3. Osoby, které mají přístup k osobním údajům, jsou řádně proškoleny a seznámeny s pravidly důvěrnosti a bezpečnosti při nakládání s osobními údaji, je s nimi podepsána mlčenlivost.

Fotografování a videodokumentace během festivalu a akcí v průběhu roku

Během festivalu Open House Praha, jeho doprovodných akcí a dále pak akcí v průběhu roku pořizujeme fotografické a audiovizuální záznamy za účelem reportování a propagace a informování o činnosti Open House Praha, z. ú., a to jak v tištěné (závěrečné a výroční zprávy), tak v digitální podobě (webové stránky, sociální sítě, newsletter aj.). Fotografie a časově omezené audiovizuální záznamy nejsou pořizovány systematicky a ani z osobních údajů zachycených osob není vytvářena evidence o fyzických osobách. Účastí na akci uděluje návštěvník souhlas s pořízením a případným zveřejněním audiovizuálního záznamu a fotodokumentace své osoby. Souhlas je možné odvolat zasláním e-mailu na adresu info@openhousepraha.cz, Open House Praha, z. ú. již pořízené záznamy vymaže, resp. již zveřejněné záznamy stáhne a zlikviduje. Více k použití fotografie, obrazového a zvukového záznamu fyzické osoby ve vyjádření Úřadu pro ochranu osobních údajů ve stanovisku č. 12/2012 ZDE.

Cookies

Na webových stránkách Open House Praha používáme soubory cookie, abychom mohli zajistit jejich funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů.


Čerstvé informace z první ruky

Informace o festivalu Open House Praha i dalších akcích, které pořádáme v průběhu celého roku, pohodlně rovnou do vaší e-mailové schránky.