Soutěž

Pravidla soutěže „Přiveď kamaráda a vyhraj s Open House Praha“

(dále jen „Pravidla”)

§ 1

• Tato Pravidla stanoví podmínky, podle kterých probíhá soutěž s názvem: „Přiveď kamaráda a vyhraj s Open House Praha“ (dále jen „Soutěž”).

§ 2

• Pořadatelem soutěže je společnost: Open House Praha, z. ú., IČ: 03034992, se sídlem Bubenečská 347/25, PSČ 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku: oddíl U, vložka 30, Městský soud v Praze (dále jen „Pořadatel”)

§ 3

• Soutěž je vedena na webových stránkách openhousepraha.cz a dále na facebookovém a instagramovém profilu Open House Praha (dále jen „Aplikace soutěže”).
• Soutěž probíhá od 14. 3. 2023 do 20. 5. 2023 do 23:59.
• Pořadatel bude o soutěži informovat na svém facebookovém a instagramovém profilu a také prostřednictvím dalších kanálů (web, newsletter).
• Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě Facebook (dále jen „Facebook“) ani Instagram (dále jen „Instagram“) . Provozovatelům Facebooku ani Instagramu nevznikají ve spojení s touto soutěží žádné povinnosti ani práva vůči soutěžícím a společnosti nemají žádné závazky vůči účastníkům této soutěže.
• Soutěž bude probíhat na území České republiky.

§ 4

• Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby trvale bydlící na území České republiky starší 18 let, mladší pouze se souhlasem zákonného zástupce (každá takováto osoba dále jen „Účastník”), které splní stanovená pravidla soutěže. Pořadatel má právo ověřit totožnost soutěžícího, potažmo výherce pro vyhodnocení soutěže v souladu s těmito pravidly.
• Soutěžící se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití sítí Facebook nebo Instagram.
• Účastník soutěže je nominován dobrovolníkem, který se prostřednictvím registračního formuláře na stránkách openhousepraha.cz/dobrovolnici přihlásí k účasti do letošního ročníku festivalu Open House Praha 2023. Celé jméno nominovaného je třeba uvést ve formuláři v kolonce „Rád/a bych zmínil/a…“. Podmínkou pro nominaci je aktivní účast na festivalu jak nominovaného dobrovolníka, tak osoby, která jej/ji nominuje. Nominovaný účastník obdrží po skončení festivalu informaci o zařazení do soutěže prostřednictvím e-mailu a může svou účast v soutěži zrušit.
• Soutěž má jedno kolo, výherci se stávají celkem 3 soutěžící.
• Z účasti v soutěži jsou vyloučeni pracovníci pořadatele, pracovníci správce a také nejbližší rodinní příslušníci těchto pracovníků. Rodinnými příslušníky se rozumí příslušníci ve vzestupné a sestupné linii, sourozenci, manželé/manželky, bratranci/sestřenice a osoby, které jsou s pracovníky pořadatele nebo objednatele v adoptivním vztahu. Pořadatel není povinen přijímat a shromažďovat prohlášení týkající se této výhrady.

§ 5

• Soutěž probíhá na webu openhousepraha.cz a dále sociálních sítích Facebook (facebook.com/openhousepraha) a Instagram (instagram.com/openhousepraha) a také dalších komunikačních platformách (direct mail). Účastník je o své nominaci do soutěže informován prostřednictvím e-mailu, ve kterém je zároveň seznámen s pravidly soutěže a může vyjádřit svůj nesouhlas se zařazením do soutěže. Organizátor je povinen jeho účast na základě písemného vyjádření (e-mailem) zrušit.
• Výhercem se stanou tři soutěžící, kteří budou vylosováni a každý z nich dostane jednu cenu:

  • poukázku k nákupu v obchodě Nila,
  • dárek z kolekce merche Open House Praha.

Čím více získá dobrovolník nominací, tím větší je pravděpodobnost jeho výhry.
Každý účastník může vyhrát pouze jednou. Pokud je vylosován náhodným výběrem vícekrát, losuje organizátor znovu.
•  Vyhlášení a losování výherců proběhne na afterparty pro dobrovolníky pořádané Open House Praha na Habrovce dne 15. 6. 2023, na kterou jsou zváni všichni zapojení dobrovolníci festivalu.
• Pokud si výherce nebude moct cenu vyzvednout osobně v den slosování, bude mu zaslána poštou do 14 dnů od slosování nebo si ji může vyzvednou osobně na adrese Open House Praha, Uralská 6, Praha 6, a to do 14 dnů od slosování. Výherce bude kontaktován pracovníkem pořadatele v týdnu od 19. 6. do 23. 6. 2023.
• Výherce není oprávněn vymáhat cenu právní cestou, žádat výměnu ceny nebo její ekvivalent v penězích. Nárok na cenu není převoditelný na jinou osobu. Pořadatel si vyhrazuje právo ceny zaměnit za jiné srovnatelné hodnoty.
• Pořadatel ani správce neodpovídá za nedoručení výhry z příčiny špatně uvedených kontaktních údajů či v důsledku zneužití kontaktních či jiných údajů soutěžícího třetí osobou. Pořadatel neodpovídá za nedoručení v případě změny kontaktních údajů výherce, pokud mu tato změna nebyla výhercem řádně a včas oznámena.
• Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem doručení výhry. Pořadatel ani správce nenese jakákoliv rizika a závazky související s užitím výhry. Výherce může své případné nároky z titulu odpovědnosti za vady uplatňovat přímo u výrobce.

§ 6

• Správcem osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění je pořadatel.
• Osobní údaj v podobě: jména a příjmení a kontaktní e-mailové adresy účastníka (dále jen „Údaje“) bude zpracovávat výhradně pořadatel a správce soutěže. Tyto údaje budou přijímány a zpracovány podle zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění a ode dne 25. května 2018 dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to jen pro potřeby pořádání této soutěže. Tyto Údaje budou zpracovány pro pořadatelské účely soutěže a nebudou zpracovány pro marketingové účely.
• Účastník může v každé chvíli zrušit svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů pomocí zprávy zaslané e-mailem na adresu info@openhousepraha.cz. Zrušení souhlasu znamená ztrátu statutu účastníka, včetně ztráty nároku na cenu.
• Organizátor nenese odpovědnost za případné porušení autorských práv třetích osob ze strany účastníka soutěže.
• Účastník soutěže prohlašuje, že účastí v soutěži neporušuje žádná práva třetích osob. V případě, že účastí v soutěži dojde k porušení práv třetích osob, nese odpovědnost účastník soutěže, který se do soutěže přihlásil.

§ 7

• Zásady soutěže stanoví výhradně tato pravidla. Veškeré propagační a reklamní materiály mají výhradně informační povahu.
• Pravidla soutěže budou dostupná na odkazu, který bude součástí soutěžního příspěvku. Dále pak v sídle pořadatele a správce po dobu trvání soutěže. Pravidla mohou být na vyžádání rovněž zaslána na uvedenou adresu pod podmínkou, že pořadateli bude zaslána nadepsaná obálka se správnou poštovní známkou.
• Pořadatel si vyhrazuje právo provádět změny pravidel v době trvání soutěže, pakliže to nezpůsobí zhoršení podmínek pro účast v soutěži.
• Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že taková osoba se i přes uvedené stala výhercem, bude ze soutěže vyloučena a nemá nárok na výhru.
• Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání, je vulgární, hrubě uráží jiné účastníky, správce/pořadatele nebo jejich obchodní partnery.
• Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, u kterého nastane důvodné podezření, že se pokusil obejít pravidla soutěže nebo jakkoli postupoval v rozporu s těmito pravidly a nebo se pokusil podvodným způsobem ovlivnit výsledek soutěže, včetně využívání více emailových adres pro soutěžení pod totožným jménem. Toto jednání se považuje za podvodné.
• Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či facebookový nebo instagramový profil odporuje pravidlům Facebooku a Instagramu. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti Facebook nebo Instagram.
• Ustanovení těchto pravidel se řídí českými právními předpisy. Ve věcech neupravených těmito pravidly se použijí ustanovení občanského zákoníku, zákona o právu autorském a právech příbuzných a dalších zákonů.
• Pořadatel ani správce nenesou odpovědnost za závady spojené s fungováním portálů Facebook a Instagram, operátorů internetových služeb a dalších třetích subjektů, na jejichž konání nebo zanedbání pořadatel nemá vliv. Pořadatel dále nenese odpovědnost za okolnosti, které jsou na straně účastníků.
• Pořadatel nenese odpovědnost za zpoždění nebo jakékoliv překážky v komunikaci s účastníky soutěže plynoucí z příčin na něm nezávislých.
• Pořadatel nenese odpovědnost za nemožnost dodat cenu výherci z příčin na něm nezávislých, zejména v případě, že výherce uvedl nesprávnou kontaktní e-mailovou adresu.
• V případě, že se nominovaný dobrovolník neodhlásí ze soutěže prostřednictvím odpovědi na nominační e-mail, vyjadřuje souhlas s účastí v soutěži a ustanovením těchto pravidel.  

V Praze dne 14. 03. 2023


Čerstvé informace z první ruky

Informace o festivalu Open House Praha i dalších akcích, které pořádáme v průběhu celého roku, pohodlně rovnou do vaší e-mailové schránky.