Pravidla soutěže „Adventní soutěž s Open House Praha“

(dále jen „Pravidla”)

§ 1

• Tato Pravidla stanoví podmínky, podle kterých probíhá soutěž s názvem: „Adventní soutěž s Open House Praha“ (dále jen „Soutěž”).

§ 2

• Pořadatelem soutěže je společnost Open House Praha, z. ú., IČ: 03034992, se sídlem Bubenečská 347/25, PSČ 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku: oddíl U, vložka 30, Městský soud v Praze (dále jen „Pořadatel”).

§ 3

• Soutěž je vedena na facebookovém a instagramovém profilu Open House Praha (dále jen „Aplikace soutěže”) a propagována na dalších komunikačních kanálech pořadatele.
• Soutěž probíhá od 19. 12. 2023 do 20. 12. 2023 do 12.00 hodin.
• Pořadatel bude o soutěži informovat na svém facebookovém a instagramovém profilu.
• Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě Facebook (dále jen „Facebook“) ani Instagram (dále jen „Instagram“). Provozovatelům Facebooku ani Instagramu nevznikají ve spojení s touto soutěží žádné povinnosti ani práva vůči soutěžícím a společnosti nemají žádné závazky vůči účastníkům této soutěže.
• Soutěž bude probíhat na území České republiky.

§ 4

• Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby trvale bydlící na území České republiky starší 18 let, mladší pouze se souhlasem zákonného zástupce (každá takováto osoba dále jen „Účastník”), které jsou registrovány na sociálních sítích Facebook a Instagram, mají po celou dobu soutěže aktivní svůj účet na Facebooku nebo Instagramu a splní stanovená pravidla soutěže. Pořadatel má právo ověřit totožnost soutěžícího, potažmo výherce pro vyhodnocení soutěže v souladu s těmito pravidly.
• Soutěžící se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití sítí Facebook nebo Instagram.
• Princip soutěže spočívá v tom, že soutěžící odpoví na soutěžní otázku, tedy „Tipněte si, kolik výročí je v zmíněno v architektonickém plánovači 2024“ v komentáři, a tím se zařadí do slosování.
• Soutěž má jedno kolo, výherci se stávají celkem 2 soutěžící, kteří odpoví na soutěžní otázku, nebo jejichž tip se bude blížit té nejvíc správné odpovědi. Pokud bude více lidí, kteří odpoví správně, proběhne losování vítěze, zvlášť na Instagramu a zvlášť na Facebooku.
• Z účasti v soutěži jsou vyloučeni pracovníci pořadatele, pracovníci správce a také nejbližší rodinní příslušníci těchto pracovníků. Rodinnými příslušníky se rozumí příslušníci ve vzestupné a sestupné linii, sourozenci, manželé/manželky, bratranci/sestřenice a osoby, které jsou s pracovníky pořadatele nebo objednatele v adoptivním vztahu. Pořadatel není povinen přijímat a shromažďovat prohlášení týkající se této výhrady.

§ 5

• Soutěž probíhá na sociální síti Facebook (www.facebook.com/openhousepraha) a Instagram (instagram.com/openhousepraha). Účastník vložením komentáře pod soutěžní příspěvek nebo jiným splněním soutěžního úkolu potvrdí svůj záměr účastnit se soutěže a souhlas s těmito pravidly.
• Výhercem se stanou dva soutěžící, kteří budou vylosováni a každý z nich dostane jednu cenu – Architektonický plánovač na rok 2024.
• Každý účastník se může soutěže zúčastnit pouze jednou.
• V případě více soutěžních komentářů od jednoho účastníka se do soutěže započítává pro losování výhry jen první komentář v pořadí.
Vyhlášení výherců proběhne v dopoledních hodinách dne 18. 12. 2023 v komentáři pod soutěžním příspěvkem.
• Výherce bude pořadatelem kontaktován prostřednictvím Facebook komentáře nebo Instagram zprávy.
• Výherce bude vyzván, aby prostřednictvím soukromé zprávy sdělil kontaktní údaje, na které poté správce soutěže zašle výhru, popř. se domluví na dalších organizačních záležitostech. V případě, že výherce nebude na takovou výzvu reagovat do 14 kalendářních dnů a nebude možné ho kontaktovat, popř. si výhru nepřevezme dle pokynů správce, ztrácí na tuto výhru nárok.
• Výherce není oprávněn vymáhat cenu právní cestou, žádat výměnu ceny nebo její ekvivalent v penězích. Nárok na cenu není převoditelný na jinou osobu. Pořadatel si vyhrazuje právo ceny zaměnit za jiné srovnatelné hodnoty.
• Výhra bude výherci zaslána podle kontaktních údajů a pokynů, které zašle výherce Správci soutěže pomocí soukromé zprávy, popřípadě v komentáři pod soutěžním příspěvkem, a to do 30 dnů ode dne oznámení kontaktních údajů správci. Pokud výherce neuvede kontaktní údaje, na které mu má být výhra doručena, nebo uvede kontaktní údaje neúplné či nesprávné, a výhru mu tak nebude možné doručit, ztrácí na ni bez jakékoli náhrady nárok a výhra propadá ve prospěch pořadatele.
• Pořadatel ani správce nezodpovídá za nedoručení výhry z příčiny špatně uvedených kontaktních údajů, či v důsledku zneužití kontaktních či jiných údajů soutěžícího třetí osobou. Pořadatel nezodpovídá za nedoručení v případě změny kontaktních údajů výherce, pokud mu tato změna nebyla výhercem řádně a včas oznámena.
• Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem doručení výhry. Pořadatel ani správce nenese jakákoliv rizika a závazky související s užitím výhry. Výherce může své případné nároky z titulu odpovědnosti za vady uplatňovat přímo u výrobce.

§ 6

• Správcem osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění je pořadatel.
• Osobní údaj v podobě: jména a příjmení a kontaktní emailové adresy účastníka (dále jen „Údaje“) bude zpracovávat výhradně pořadatel a správce soutěže. Tyto údaje budou přijímány a zpracovány podle zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění a ode dne 25. května 2018 dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to jen pro potřeby pořádání této soutěže. Tyto Údaje budou zpracovány pro pořadatelské účely soutěže a nebudou zpracovány pro marketingové účely.
• Účastník může v každé chvíli zrušit svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů pomocí zprávy zaslané e-mailem na adresu info@openhousepraha.cz. Zrušení souhlasu znamená ztrátu statutu účastníka, včetně ztráty nároku na cenu.
• Organizátor nenese odpovědnost za případné porušení autorských práv třetích osob ze strany účastníka soutěže.
• Účastník soutěže prohlašuje, že zasláním soutěžní zprávy neporušuje žádná práva třetích osob. V případě, že zasláním soutěžní zprávy dojde k porušení práv třetích osob, nese odpovědnost účastník soutěže, který soutěžní zprávu zaslal.
• Soutěžící svou účastí v soutěži zároveň uděluje souhlas s použitím svých soutěžních příspěvků pořadatelem popř. správcem pro pořadatele, zejména se zveřejněním na sociálních sítích a internetové stránce soutěže.

§ 7

• Zásady soutěže stanoví výhradně tato pravidla. Veškeré propagační a reklamní materiály mají výhradně informační povahu.
• Pravidla soutěže budou dostupná na odkazu, který bude součástí soutěžního příspěvku. Dále pak v sídle pořadatele a správce po dobu trvání soutěže. Pravidla mohou být na vyžádání rovněž zaslána na uvedenou adresu pod podmínkou, že pořadateli bude zaslána nadepsaná obálka se správnou poštovní známkou.
• Pořadatel si vyhrazuje právo provádět změny pravidel v době trvání soutěže, pakliže to nezpůsobí zhoršení podmínek pro účast v soutěži.
• Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že taková osoba se i přes uvedené stala výhercem, bude ze soutěže vyloučena a nemá nárok na výhru.
• Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání, je vulgární, hrubě uráží jiné účastníky, správce/pořadatele nebo jejich obchodní partnery.
• Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, u kterého nastane důvodné podezření, že se pokusil obejít pravidla soutěže nebo jakkoli postupoval v rozporu s těmito pravidly, nebo se pokusil podvodným způsobem ovlivnit výsledek soutěže, včetně využívání více emailových adres pro soutěžení pod totožným jménem. Toto jednání se považuje za podvodné.
• Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či facebookový nebo instagramový profil odporuje pravidlům Facebooku a Instagramu. V případě zjištění tohoto porušení či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti Facebook nebo Instagram.
• Ustanovení těchto pravidel se řídí českými právními předpisy. Ve věcech neupravených těmito pravidly se použijí ustanovení občanského zákoníku, zákona o právu autorském a právech příbuzných a dalších zákonů.
• Pořadatel ani správce nenesou odpovědnost za závady spojené s fungováním portálů Facebook a Instagram, operátorů internetových služeb a dalších třetích subjektů, na jejichž konání nebo zanedbání pořadatel nemá vliv. Pořadatel dále nenese odpovědnost za okolnosti, které jsou na straně účastníků.
• Pořadatel nenese odpovědnost za zpoždění nebo jakékoliv překážky v komunikaci s účastníky soutěže plynoucí z příčin na něm nezávislých.
• Pořadatel nenese odpovědnost za nemožnost dodat cenu výherci z příčin na něm nezávislých, zejména v případě, že výherce uvedl nesprávnou kontaktní e-mailovou adresu.
• Přihláška k účasti účastníka v soutěži znamená, že se účastník seznámil se zněním těchto pravidel a vyjadřuje souhlas s ustanoveními těchto pravidel.

V Praze dne 8. 12. 2023


Čerstvé informace z první ruky

Informace o festivalu Open House Praha i dalších akcích, které pořádáme v průběhu celého roku, pohodlně rovnou do vaší e-mailové schránky.