Obchodní podmínky

1 Úvodem

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi námi (dále označován zájmenem „my“) a kupujícím (dále označován zájmenem „vy“ nebo jen „kupující“) prostřednictvím našeho online shopu. Objednáním zboží na openhousepraha.cz poskytujete svůj souhlas s tím, že budete vázán podmínkami uvedenými v tomto dokumentu.

2 Kontaktní údaje

Telefon: +420 777 833 753
Email: eshop@openhousepraha.cz
Provozovatel: Open House Praha, z. ú.
Sídlo: Bubenečská 25, Praha 6, 160 00
IČ: 03034992
Zapsaný: U 30 vedená u Městského soudu v Praze
Nejsme plátci DPH.

Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů.

3 Kupní smlouva

Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká v okamžiku vašeho převzetí zakoupeného produktu. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Uvedené ceny jsou v Kč a jsou konečné. Nejsme plátci DPH.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

4 Reklamace

Pokud chcete produkt reklamovat, odešlete reklamovaný produkt na adresu Bubenečská 25, Praha 6, 160 00, společně s kopií faktury. Pokud se k nám osobně dostanete, doneste poškozené zboží s fakturou přímo k nám a vyřešíme to osobně. Záruční lhůta je samozřejmě 24 měsíců, faktura slouží jako záruční list. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho používáním. Kupující je povinen uplatnit reklamaci neprodleně po vzniku vady. Reklamované zboží nám prosím pošlete řádně zabalené proti poškození při přepravě. Náklady spojené se zasláním reklamovaného zboží k nám nese zákazník. V případě kladného vyřízení reklamace je zákazníkovi zasláno opravené nebo vyměněné zboží zpět na naše náklady. Maximální doba vyřízení reklamace je zákonem stanovena na 30 dní, ale snažíme se vše maximálně urychlit. Pokud nebude možné zboží opravit, zašleme vám do 14 dnů na váš účet částku za zboží zpět. Kdybyste potřebovali s reklamací pomoci, poradit, pište na adresu eshop@openhousepraha.cz.

5 Výměna a vrácení zboží

Pokud vám zakoupený produkt nevyhovuje, není problém jej do 2 týdnů od nákupu vrátit. Pokud nejste z Prahy, odešlete produkt společně s kopii faktury na adresu Bubenečská 25, Praha 6, 160 00. Pokud se k nám osobně dostanete, doneste zboží s fakturou přímo k nám a vyřešíme to na místě na základě telefonické či emailové domluvy. Po obdržení vráceného zboží zašleme zpět odpovídající částku převodem na účet do 14 dnů ode dne našeho přijetí navráceného zboží. Zboží vracejte nové, kompletní, nepoškozené, bez známek opotřebování, pokud možno v původním obalu. Vrácení nebo výměna se nevztahuje na nákup poukazů a elektronické verze festivalového průvodce.

6 Zasílání novinek

O novinkách a akcích Open House Praha, z. ú. můžete být informováni pravidelnými e-maily. K jejich odběru se můžete přihlásit, prostřednictvím objednávkového formuláře nebo zde.

7 Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících uchováváme v souladu se zákony ČR. Nákupem souhlasíte se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi. Informace uchováváme pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Tyto osobní údaje nepředáváme žádné další osobě. Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající.

Identifikační a kontaktní údaje správce: Open House Praha, z. ú.
Bubenečská 347/25, 160 00 Praha 6, IČ: 03034992, eshop@openhousepraha.cz.

Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo. Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující.

Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům.

Doba uložení

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní.

Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.), povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají.

Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura pro účely daňového řízení uchována do konce roku 2021). Faktura obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.

Kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2028). Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.

Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům

Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:

  1. na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;
  2. na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR;
  3. na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný zákonný důvod pro jejich další zpracování;
  4. na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;
  5. na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR;
  6. vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.

Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.

8 Doprava – možnosti doručení

Online služby/produkty
Prostřednictvím odkazu ke stažení po uhrazení platby (Festivalový průvodce).

Česká pošta (poštovné v rámci ČR) – 90,00 Kč

Osobní vyzvednutí zdarma na adrese sídla Open House Praha, z. ú., Bubenečská 25, Praha 6 po předchozí domluvě emailem na adrese eshop@openhousepraha.cz.

Zásilkovna – 90,00 Kč

9 Způsob platby

Platba předem na účet – zdarma
Platba na náš bankovní účet. Objednané položky vám zašleme po připsání částky na náš účet.

10 Vlastnická práva

Všechna práva duševního vlastnictví, jako jsou ochranné známky, fotografie, texty, ilustrace, zůstávají v našem vlastnictví nebo ve vlastnictví poskytovatelů licence.

11 Různé

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Prodejce může kdykoliv změnit produkty a služby popsané na svých stránkách. Máme právo tyto podmínky v případě potřeby updatovat či doplňovat.


Čerstvé informace z první ruky

Informace o festivalu Open House Praha i dalších akcích, které pořádáme v průběhu celého roku, pohodlně rovnou do vaší e-mailové schránky.